Zaimo przedłużenie pożyczki

Przedłużenie pożyczki i przedterminowa spłata w Zaimo?

Pożyczkobiorca ma możliwość spłaty pożyczki w dowolnym czasie przed upływem terminu lub w dniu spłaty raty. Klient ma pełne prawo do dokonania przedterminowej spłaty zobowiązania przy jednoczesnej możliwości obniżenia całkowitego kosztu pożyczki o wartość oprocentowania pożyczki oraz kosztów dla skróconego okresu obowiązywania umowy. Możliwość obniżenia nie dotyczy jednak całkowitej kwoty pożyczki oraz prowizji pobieranej za jej udzielenie.

Przedłużenie pożyczki Zaimo – czy warto?

Jeżeli klient wie, że nie uda mi się spłacić raty w wyznaczonym terminie, powinien zastanowić się nad ewentualnością przedłużenia pożyczki. Warto pamiętać, że każda spłata dokonana po wyznaczonym terminie, jest uznawana za zwłokę w płatności i może skutkować wysłaniem monitu, którego koszt wynosi 40 zł. Pożyczkodawca może przesłać monit zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. W ciągu miesiąca klient może otrzymać maksymalnie trzy upomnienia za łącznie 120 zł.

Jak dokonać przedłużenia pożyczki Zaimo?

Pożyczkobiorca, który zdecydował się na przedłużenie pożyczki, musi być świadomy, że zobowiązania wynikające z braku terminowej spłaty nie zostają anulowane. Jeżeli zaistnieje konieczność wysłania kolejnych monitów, będą one traktowane jako zwykłe wezwania do zapłaty wysyłane w ramach podjętej pożyczki. Warunki przedłużenia pożyczki są ustalane indywidualnie. Rozłożenie spłaty jest możliwe tylko wówczas, jeżeli pożyczkobiorca ustali konkretną datę spłaty i zgodzi się na uiszczenie dodatkowej opłaty, której wysokość jest ustalana w trybie indywidualnym.

Przedłużenie pożyczki i brak spłaty

Niezwrócenie całkowitej kwoty pożyczki w wyznaczonym terminie może doprowadzić do przekazania zobowiązań pożyczkobiorcy firmie windykacyjnej lub podjęcia działań sądowych. Pożyczkodawca może przy tym naliczać odsetki maksymalne od kwoty pożyczki od dnia następującego po dniu, w którym klient był zobowiązany do dokonania spłaty. O wysokości odsetek maksymalnych pożyczkobiorca dowiaduje się w dniu podpisania umowy.